Beredskab på byggepladser

Hvert år er der mange brande i hele Europa på byggepladser og i bygninger, der gennemgår renovering. Som et resultat af dette kommer medarbejdere til skade, ejendomme er uigenkaldeligt tabt, herunder bygninger af historisk interesse, og kommercielle og industrielle virksomheder lider alvorlig tab og forstyrrelse af virksomhedens drift.

Ved planlægning for brandsikkerheden skal der stilles tilstrækkelige ressourcer til rådighed. Det drejer sig om tid, materialer og penge for tilvejebringelse og vedligeholdelse af de generelle brandforanstaltninger i projektets varighed.

En ledelse bør vedtage procedurer og standarder og disse skal bruges af alle involverede parter i projektet vedrørende forebyggelse af brande. Brandforebyggelsen skal indarbejdes i de risikovurderinger der udarbejdes, i overensstemmelse med lovgivning og af relevante europæiske direktiver.

Hovedentreprenøren skal kræve, at underentreprenører overholder deres del af sikkerhed, for at brandrisikoen og potentialet for skade holdes på et minimum under udførelsen af byggeopgaven.

Risikovurderingen for alle byggepladser skal revideres periodisk. Dette er vigtigt og nødvendigt på grund af den hurtige forandring af farerne på alle byggepladser.

Sikkerheden skal anerkendes som en integreret del af forvaltningsstrategien for hvert byggeplads. I hvert tilfælde skal en udpeget person derfor være ansvarlig for brandsikkerhedsstyringssystemet og inspektionerne.

På grund af den øgede risiko for personale på højtstående byggepladser og andre steder, hvor flugtveje kan blive kompromitteret i tilfælde af brand, skal disse steder identificeres i brandrisikovurderingen, og i disse tilfælde skal den person, der er ansvarlig for brandsikkerhedsstyringssystemet og inspektionerne, være instrueret i at kunne udføre inspektionerne så ofte som muligt.

Kontakt mig for at få mere af vide om Beredskabet på byggepladser Kontakt
Ovelse_med_beredskab