Arbejdsmiljø i en virksomhed

Enhver virksomhed med ansatte skal iht. lovgivningen have en arbejdsmiljøorganisation.

Grundlaget for loven er, at virksomhederne selv kan/skal løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Dette kan ske med hjælp fra de skrevne vejledninger fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. 


Der ud over kan virksomheder frivilligt få eller blive pålagt hjælp til arbejdsmiljøet af eksterne konsulentvirksomhed.

Arbejdsmiljøloven omfatter alt arbejde for en arbejdsgiver. 

Der er dog visse undtagelser, nemlig:

  1. arbejde i arbejdsgiverens private husholdning.
  2. arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til dennes husstand.
  3. arbejde, der udføres af militære, og som kan henregnes til egentlig militærtjeneste. 

Følgende bestemmelser omfatter også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver - f.eks. selvstændige håndværkere:

  1. Flere arbejdsgivere m.v. på samme arbejdssted.
  2. Hvor der udføres farligt arbejde.
  3. Brug af tekniske hjælpemidler m.v., 
  4. Brug af om stoffer og materialer, 
  5. Om vejtransport. 

Frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og som udføres for almennyttige foreninger, der ikke har fortjeneste som formål, er undtaget fra visse paragrafer i loven.

Arbejdsmiljøpolitik

Det er god ledelse at passe på sine medarbejdere. Derfor er det også en god ledelse, at beskrive, hvordan man vil passe på dem.

Virksomheden bør udarbejde et dokument (Arbejdsmiljøpolitik) der viser en effektiv identifikation, hvordan man implementere og sikre vedligeholdelsen af et sikkert arbejdsmiljø. 

Virksomhedens måde for at kunne udføre dette kan ske med "SMART" Specific, Measurable, Achievable, Reasonable and Time-bound (Specifikt, Målbart, Opnåeligt, Rimeligt og Tidsbestemt).

Hvis du ønsker at udvide Arbejdsmiljøpolitikken til et dokument du kan bruge som salgsargumentation, skal du have en certificering. Se mere under feltet - Arbejdsmiljøcertificering. Men det er vigtigt for medarbejderne at du "oversætter" din certificering til et brugbar dokument som medarbejderne kan forstå.

Skal du have udarbejdet en Arbejdsmiljøpolitik, så kan du kontakte mig for at få hjælp.

arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøorganisationen

I virksomheder med 1-9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

I virksomheder med 10-34 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljøorganisation bestående af 1 eller flere arbejdsledere og 1 eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter med arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand. Arbejdsmiljøorganisationen varetager både de daglige og de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. 

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal samarbejdet organiseres således, at der oprettes en arbejdsmiljøorganisation med følgende to niveauer: 

  1. En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant. 
  2. Et eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget. Formandskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne.

Virksomheden skal under alle omstændigheder tænke arbejdsmiljø med i organisationen.

Arbejdspladsvurderinger

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.


Mange virksomheder skaber øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med deres APV. Sørg altid for at: 


Prioritere arbejdet med arbejdsmiljø 

Ledelse og medarbejdere deltager aktivt og konstruktivt i arbejdet 

Afsætte god tid til arbejdet 

Have tilstrækkelig viden og færdigheder. 


Formålet med APV

Det handler helt kort om at finde ud af: 


Om I har problemer med arbejdsmiljøet 

Hvor problemerne eventuelt er 

Hvordan I løser problemerne 

Hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og 

Hvornår I skal følge op.

  

Kontakt mig for at få hjælp til udarbejdelse af jeres APV


Kontakt


APV

Det psykiske arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø giver motiverede medarbejdere. Det skaber bedre samarbejde på arbejdspladsen og gør medarbejderne engagerede og bedre i stand til at håndtere forandringer. Det bidrager til bedre trivsel og mindre sygefravær, hvilket igen kan bidrage positivt til bundlinjen. 

Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge på grund af det psykiske arbejdsmiljø – og det er en god ide at gøre en systematisk indsats: Ca. ti pct. af de ansatte oplever nemlig ofte at være stressede. Knap ti pct. bliver udsat for vold eller trusler i løbet af et år, mens 12 pct. bliver udsat for mobning.

Mobning og stress

Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt. 
Seksuel chikane er en form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

mobning

Stress er en tilstand af anspændthed og ulyst. Stress er ikke i sig selv en sygdom, men vedvarende stress kan føre til både fysisk og psykisk sygdom. Det afhænger af, hvor stor belastningen er, og hvor længe den varer. 
Kortvarig stress giver ekstra energi til at håndtere udfordringer og krav i arbejdet. Får man mulighed for at restituere sig, vil man relativt hurtigt komme sig oven på en kortere periode med stress. 
Langvarig og intens stress kan få alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Specielt er for lidt og for dårlig søvn et faresignal i forbindelse med stress. 
Der er mange grunde til, at man kan få stress. Nogle af dem hænger sammen med arbejdet.

stress

Samarbejde på virksomheden

Ved samarbejde om arbejdsmiljøet skal organisationen tilgodese medarbejdernes behov.
Hvor der uddelegeres arbejdsmiljøopgaver, skal alle ansvarlige personer på alle niveauer fra ledende medarbejdere til "manden på gulvet" have opgaverne klart identificeres og angivet. Dette giver ejerskab til den pågældende person og er en vigtig faktor for at få den enkelte til at "købe sig ind" til organisationens mål.

Kan organisationer give ansvar uden den relevante myndighed - det kan være en fejltagelse, da medarbejderen kan føle sig frusteret uden at være autoriseret til at udføre opgaven. Dette fører til en følelse af ugyldighed og resulterer i, at opgaver udføres dårligt eller slet ikke. Hvor der gives autoritet, kan dette resultere i en øget selvværd og enhver chance for at opgaverne vil blive udført godt.

Retningslinjerne for ansvar og autoritet bør være klart defineret, således at medarbejderen kender omfanget af, hvad de kan og ikke kan gøre.

Med ansvar er ansvarlighed, og det skal gøres klart for alle medarbejdere, der har ansvaret for arbejdsmiljøet. Et vigtigt spørgsmål, når man giver ansvar, er at sikre, at personen er i stand til at acceptere det.
samarbejde