Brandsikkerhed i virksomheder

Med de vilde naturbrande, der brænder i Californien, og som er ude af kontrol, er det en påmindelse om, at vi alle skal være opmærksomme på brandsikkerhed. Fra et arbejdspladsperspektiv er brandsikkerheden kommet langt siden tragedien på Triangle Shirtwaist Factory i New York City, der dræbte 146 beklædningsarbejdere -123 kvinder og 23 mænd i 1911.


I dag er der standarder, der er fastlagt af Arbejds- og Sundhedsvæsenet (OSHA) for at beskytte mod risici som låste brandudgange og utilstrækkelige brandslukningsanlæg.
Men ifølge OSHA dræber arbejdspladsbrande og eksplosioner 200 og skader mere end 5.000 arbejdere hvert år i USA og koster virksomheder mere end 2,3 mia. USD i ejendomsskade.
Eksplosioner og brande udgør 3% af arbejdspladsskaderne og har den højeste ulykkesrate for alle sandsynlige arbejdsulykker.
Uventede eksplosioner og brande på arbejdspladsen skyldes ofte risikofaktorer som defekte gasledninger, dårlig samling af rør, ukorrekt oplagrede brændbare materialer eller åben ild. Disse hændelser medfører beskadigelse af åndedrætssystemet, varierende grader af forbrændinger og potentielle lemlæstelse.
Der er fire typer skader, der ofte er forbundet med brande og eksplosioner:
Primære trykskader: Opstår på grund af virkningerne af pres på kropsvæv, der påvirker ører, lunger og åndedrætsvejene
Sekundære trykskader: opstår når flyvende genstande rammer nærliggende arbejdere
Tertiære trykskader: Høj-energi eksplosioner kan løfte nogen fra jorden og få dem til at flyve ind i omgivende genstande
Kvaternære trykskader: Kvælningsskader, forbrændinger, indånding af giftige stoffer og alt andet, der opstår på grund af en eksplosion
Eksplosioner og brande på arbejdspladsen kan være yderst farlige, og du bør tage de nødvendige skridt for at sikre maksimal brandsikkerhed.
Vi har beskrevet 12 måder, hvorpå du kan holde din arbejdsplads sikker nedenfor:
 
1) Tilgængelighed
Giv fuld adgang til elektriske kontrolpaneler. Bloker aldrig panelerne, som bruges til at slukke strømmen i nødstilfælde, med materialer eller andet udstyr. Undgå at blokere sprinklere, brandbekæmpelsesudstyr eller nødudgange og overholde frie adgangsveje ved stabling af materialer.

2) God rengøring
Affaldsoplag giver ikke kun brændstof til brande, men forhindrer også adgang til udgange og nødudstyr. Hold din arbejdsplads så fri som muligt og sørg for, at udstyr og andre materialer er lagret korrekt.

3) Korrekt bortskaffelse af affald
Kassér brandfarer som olieagtige filter ved at placere dem i en overdækket metalbeholder og tøm det regelmæssigt.

4) Vedligeholdelse
Sørg for, at maskinerne på din arbejdsplads er korrekt vedligeholdt for at forhindre overophedning og friktion gnister. Kontroller og udfører vedligeholdelse på maskiner regelmæssigt og registrer denne rutinemæssige vedligeholdelse.

5) Rapporter elektriske risici
Medmindre du er kvalificeret og autoriseret, bør du aldrig forsøge at reparere elektriske installationer. Defekt ledningsføring og funktionsfejl i elektrisk udstyr er nøglebidrag til arbejdspladsbrande. Hvis du bemærker noget ikke ser rigtigt ud, skal du straks give besked til den rette person.

6) Sikker anvendelse kemisk stoffer og opbevaring
Læs altid etiketten og sikkerhedsdatabladet for at vurdere brandbarhed og andre brandfarer for et stof. Ved brug og opbevaring af kemiske materialer skal du altid gøre det i et område med tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at dine medarbejdere har det rette beskyttelsesudstyr til håndtering af farlige materialer.

7) Forholdsregler i eksplosive atmosfærer
Følg alle anbefalede og nødvendige forholdsregler for at forhindre antændelse i eksplosionsfarlige atmosfærer, såsom dem, der indeholder brandbare dampe eller fine partikler. Disse forholdsregler omfatter ikke-gnistværktøjer og korrekt statisk elektricitetskontrol.

8) Maksimal bygningssikkerhed
For at forhindre bygningsbrande skal du altid låse flugtveje op som anvist, rapportere mistænkelige personer eller adfærd og aldrig forlade brændbart affald udenfor eller i nærheden af ​​din bygning.

9) Rygeområder
Sørg for, at der er et rygeområde tilgængeligt, og at alle arbejdstagere, der ryger på jobbet, bruger det. Korrekt slukning af cigaretter og lignende skal altid håndhæves, og minde medarbejderne om at slukke deres cigaretter korrekt, evt. ved skiltning.

10) Fuldt opladede ildslukkere
Kontroller ildslukkere ofte ved at kigge på målerne og sørg for, at de er fuldt opladede og klar til brug. Hvis de ikke er fuldt opladede, eller hvis den vedhæftede tag angiver, at den sidste inspektion opstod for mere end en måned siden, skal du ringe til vedligeholdelse. Opmuntre alle arbejdstagere til at lære at bruge en brandslukker og sørge for den rette træning.

11) Alarm nummer og korrekt skilte
Nødtelefonnumre samt din virksomhedsadresse skal bruges af alarmcentralen for hurtig hjælp. Opret om nødvendigt yderligere informationsark på forskellige sprog hvis du har medarbejdere af forskellige nationalitet. Sørg for, at der er installeret flugtvejsskilt i bygningen og lav en brand-evakueringsplan i tilfælde af en nødsituation.

12) Brandøvelser og evakueringsplan
Gennemfør brandøvelser mindst to gange om året og et udpeget sted, hvor medarbejderne mødes, når de forlader bygningen. Tildel medarbejdere til mødesteder og sørg for, at alle ved, hvad den korrekte procedure er.

Gennemgå din plan med dit lokale brandvæsen for at vurdere dets effektivitet.

Udover hvad vi har beskrevet ovenfor, bør du også følge OSHA's retningslinjer for brandsikkerhed, som er afgørende for brandforebyggelse.