12 gode råd om brandsikkerhed på arbejdspladsen

Ifølge OSHA (Occupational Safety and Health Administration) dræber arbejdspladsbrande og eksplosioner 200 og skader mere end 5.000 arbejdere hvert år og koster virksomheder mere end 2,3 mia. USD i ejendomsskade. Eksplosioner og brande udgør 3% af arbejdspladsskaderne og har den højeste ulykkesrate for alle sandsynlige arbejdsulykker.

Uventede eksplosioner og brande på arbejdspladsen skyldes ofte risikofaktorer som defekte gasledninger, dårlige fittings, ukorrekt oplagrede brændbare materialer eller åben ild. Disse hændelser medfører beskadigelse af åndedrætssystemet, varierende grader af forbrændinger og potentiel misdannelse.

Der er fire typer skader, der ofte er forbundet med brande og eksplosioner:
  • Primær trykskader: Opstår på grund af virkningerne af pres på kropsvæv, der påvirker ører, lunger og mave
  • Sekundære trykskader: Opstår når flyvende genstande rammer nærliggende arbejdere
  • Tertiære trykskader: Høj-energi eksplosioner kan løfte nogen fra jorden og få dem til at flyve ind i omgivende genstande
  • Kvaternære trykskader: Kvælningsskader, forbrændinger, indånding af giftige stoffer og alt andet, der opstår på grund af en eksplosion

Eksplosioner og brande på arbejdspladsen kan være yderst farlige, og du bør tage de nødvendige skridt for at sikre sikkerheden for dig og dine medarbejdere.

1) Tilgængelighed
Giv fuld adgang til elektriske paneler. Bloker aldrig panelerne, som bruges til at slukke strømmen i nødstilfælde, med materialer eller andet udstyr. Undgå at blokere sprinklere, brandbekæmpelsesudstyr eller nødudgange, og overhold flugtveje ved oplagring af materialer.

2) God rengøring
Affald giver ikke kun brændsel til brande, men forhindrer også adgang til udgange og nødudstyr. Hold din arbejdsplads så fri som muligt, og sørg for, at udstyr og andre materialer er lagret korrekt.

3) Korrekt bortskaffelse af affald
Kassere brandfarlige effekter som fedtet klude ved at placere dem i en overdækket metalbeholder og tøm det regelmæssigt. Sørg for, at medarbejderne forstår den rette måde at afskaffe disse effekter og regelmæssigt minde dem om vigtigheden af ​​korrekt bortskaffelse.

4) Vedligeholdelse
Sørg for, at maskinerne på din arbejdsplads er korrekt vedligeholdt for at forhindre overophedning og friktionsgnister. Kontroller og udfører vedligeholdelse på maskiner regelmæssigt og registrer denne rutinemæssige vedligeholdelse synlig for medarbejdere og inspektører.

5) Rapporter elektriske farer
Medmindre du er kvalificeret og autoriseret, bør du aldrig forsøge at reparere elektriske komponenter. Defekt ledningsføring og funktionsfejl i elektrisk udstyr er vigtige bidragsydere til arbejdspladsbrande. Hvis du bemærker noget ikke ser rigtigt ud, skal du straks give besked til den rette person.

6) Sikker anvendelse og opbevaring af kemiske materialer
Læs altid etiketten og sikkerhedsdatabladet for at vurdere brandbarheden og andre brandfarer for et stof. Ved brug og opbevaring af kemiske materialer skal du altid gøre det i et område med tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at dine medarbejdere har det rette beskyttelsesudstyr til håndtering af farlige materialer.

7) Forholdsregler i eksplosive atmosfærer
Følg alle anbefalede og nødvendige forholdsregler for at forhindre antændelse i eksplosionsfarlige omgivelser, f.eks. dem, der indeholder brandbare dampe eller fine partikler. Disse forholdsregler omfatter ikke-gnistværktøjer og korrekt statisk elektricitetskontrol.

8) Maksimal bygningssikkerhed
For at forhindre brande i bygninger skal du altid låse når du forlader området, rapportere mistænkelige personer eller adfærd og aldrig forlade brændbart affald udenfor eller i nærheden af ​​din bygning. Derudover er tegn, der viser, at du har et sikkerhedssystem på plads såvel som kameraer, en god afskrækkende virkning for potentielle ubudne.

9) Rygeområder
Sørg for, at der er et rygeområde tilgængeligt, og at alle arbejdstagere, der ryger på jobbet, bruger det. Korrekt slukning af cigaretter mv. skal altid håndhæves, og husk på at minde medarbejderne om at kassere deres cigaretter korrekt.

10) Fuldt opladede ildslukkere
Kontroller ildslukkere ofte ved at kigge på målerne og sørge for at de er fuldt opladede og klar til brug. Hvis de ikke er fuldt opladede, eller hvis den vedhæftede tag angiver, at den sidste inspektion opstod for mere end 3 måneder siden, skal du få efterset dine ildslukkere. Opmuntre alle arbejdstagere til at lære at bruge en brandslukker og sørge for den rette træning.

11) Alarmnumre og korrekt tegn
Nødtelefonnumre, samt din virksomhedsadresse, skal oplyses ved alarmering for få hurtig hjælp. Opret om nødvendigt yderligere informationsark på modersmålene for dine medarbejdere. Sørg for, at der er opsat skilte med instrukser i dit område og en evakueringsplan i tilfælde af en nødsituation.

12) Samleplads og evakueringsplan
Gennemfør brandøvelser mindst to gange om året og har et udpeget sted, hvor medarbejderne mødes, når de forlader bygningen. Tildel medarbejderne til at være samlepladsledere.

Det er altid en god ide at have en beredskabsplan på en arbejdsplads - når uheldet opstår.

hvem ringer til hvem/hvad?
Når en medarbejder kommer til skade - hvem følger op på medarbejderen?

Får hjælp til din/jeres beredskabsplan på din/jeres virksomhed - her
beredskab_paa_byggeplads