10 gode råd om at designe arbejdsmiljøet før arbejdet går igang

Hvad er et “godt arbejdsmiljø”? Min holdning er, at for at få et godt arbejdsmiljø skal man tænke på: - beskytte medarbejderne mod dårlig påvirkning af deres helbred og sikkerhed - hele tiden forbedre medarbejdernes helbred og sikkerhed - forbedre virksomhedens succes med højere produktivitet fra medarbejderne Derfor er det vigtigt i hele processen at designet af et godt arbejdsmiljø blive en del af virksomhedens ledelsesværktøj.

Principper for god design af arbejdsmiljøet.


Jeg vil her fortælle om 10 gode råd om at designe arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Jeg inddeler det i 3 sektioner, nemlig:

 • Hvorfor er det vigtigt at designe arbejdsmiljøet - og designe det godt
 • Hvad skal man tænke på når man designe det gode arbejdsmiljø
 • Hvordan bliver det gode arbejde designet


Hvad er så et godt design af arbejdsmiljøet?


Det mest effektive og gode design starter allerede op meget tidligt i planlægningsfasen. Får man arbejdsmiljøet tidligt ind i planlægningen har man mulighed for at fjerne risici, indarbejde effektiv risikokontrol og designe effektivitet ind i projektet.


Effektivt design af arbejdsmiljøet omhandler:

Arbejdets udførelse:

 • hvordan arbejdet udføres, herunder fysiske, psykiske krav til opgaverne og aktiviteterne
 • opgavens varigheden og kompleksiteten, og
 • systemerne for arbejdets udførelse


Det fysiske arbejdsmiljø:

 • anlæg, udstyr, materialer og stoffer, der anvendes, og
 • køretøjer, bygninger, strukturer, der er på arbejdspladsen.


Arbejderne:

 • fysiske og psykiske evner og behov
 • Effektiv udformning af et godt arbejdemiljø kan radikalt omdanne arbejdspladsen på måder, der gavner virksomheden, arbejderne og bygherrer.


De 10 principper er:

 1. Designet af et godt arbejdemiljø giver det højeste niveau af beskyttelse så vidt det er rimeligt praktisk.
 2. Godt arbejde design forbedrer sundhed og velvære
 3. Godt arbejde design forbedrer forretningssucces og produktivitet
 4. Godt design af arbejdsmiljøet omhandler fysiske, biologiske og psykosociale egenskaber ved arbejde sammen med de involverede persons behov og evner
 5. Godt design af arbejdsmiljø tager hensyn til forretningsbehov og arbejdsmiljø.
 6. Godt design af arbejdsmiljøet anvendes langs hele forsyningskæden og på tværs af den operationelle cyklus.
 7. Engagere beslutningstagere og ledere
 8. Aktivt involvere de mennesker, der udfører arbejdet, herunder dem i forsyningskæden og netværk
 9. Identificer farer, vurder og kontroller risici, og søg løbende forbedringer
 10. Lær af eksperter og erfaring


Jeg uddyber hvert emne herunder


HVORFOR Principperne
Hvorfor er designet af et godt arbejdemiljø vigtigt?


Princip 1:

Designet af et godt arbejdemiljø giver det højeste niveau af beskyttelse så vidt det er rimeligt praktisk.


Alle arbejdstagere har ret til det højest mulige beskyttelsesniveau mod skade på deres helbred, sikkerhed og velfærd.


Arbejdsmiljølovens primære formål er at beskytte personer mod arbejdsrelateret skade, så vidt det er rimeligt muligt.

 • Så man skal eliminere påvirkninger der giver muligheden for død, skade, sygdom eller udsættelse for en risiko på kort eller længere sigt.
 • At eliminere eller minimere farerne ved kilden, før der indføres risici på arbejdspladsen, er en meget effektiv måde at yde det højeste beskyttelsesniveau på.


Princippet 1 henviser til de lovlige opgaver i henhold til Arbejdsmiljølovene. Disse love udgør rammerne for at beskytte arbejdstagernes sundhed, sikkerhed og velfærd og andre, som kan blive påvirket af arbejdet.


Under arbejdet med design ser man på processen så arbejdstagere og andre gives det højeste niveau af beskyttelse mod skade.


Forebyggelse af ulykker og sygdom
Velforberedt arbejde kan forhindre arbejdsrelaterede dødsfald, skader og sygdomme. Den potentielle risiko for skade fra farer på en arbejdsplads bør elimineres gennem et godt design af arbejdesmiljøet.
Kun hvis det ikke er praktisk muligt, skal designprocessen minimere farer og risici ved udvælgelse og brug af passende kontrolforanstaltninger.


Nye farer kan utilsigtet opstå ved ændring af arbejdsprocesser. Hvis det gode design af arbejdsmiljøet anvendes systematisk, kan potentielle farer og risici, der opstår som følge af disse ændringer, elimineres eller minimeres.


Princip 2:

Godt arbejde design forbedrer sundhed og velvære


Sundhed er “en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende, ikke kun fraværet af sygdom eller svaghed "(WHO).


Design af godt arbejdemiljø kan medvirke til at forbedre sundhed på længere sigt ved at forbedre arbejdstagerens fysiske tilstand, kropslige funktioner og deres mentale sundhed.


Godt design af arbejdsmiljø optimerer medarbejderfunktionen og forbedrer deres muligheder for at have et mere produktivt arbejdsliv.


Sundhedsmæssige fordele
Effektivt design sigter mod at forhindre skade, men det kan også positivt forbedre arbejdstagernes sundhed og trivsel, for eksempel at tilfredsstille arbejde og positive sociale samvær kan bidrage til at forbedre folks fysiske og mentale sundhed.


Som en generel vejledning har de sundeste arbejdere vist sig at være tre gange mere produktive end de mindst sunde. Det giver derfor god forretningssans for arbejdsdesign til at understøtte folks sundhed og trivsel.


Princip 3:

Godt arbejde design forbedrer forretningssucces og produktivitet


Godt designet arbejdsmiljø forhindrer dødsfald, skader og sygdomme og deres dermed forbundne omkostninger, forbedrer arbejdstagernes motivation og engagement og på længere sigt forbedrer virksomhedens produktivitet.


Veldesignet arbejdsmiljø fremmer innovation, kvalitet og effektivitet gennem effektiv og løbende forbedring.


Veldesignet arbejdsmiljø hjælper med at håndtere risici for virksomhedens bæredygtighed og rentabilitet ved at gøre arbejdsprocesserne mere effektive og forbedre produkterne og servicekvaliteten.


Omkostningsbesparelser og produktivitetsforbedringer
Udformning af problemer, før de opstår, er generelt billigere end at foretage ændringer efterfølgende, for eksempel ved at undgå dyre eftermontering af arbejdspladskontrol.


Godt design af arbejdsmiljøet kan have direkte og håndgribelige omkostningsbesparelser ved at reducere forstyrrelser i arbejdsprocesser og omkostningerne fra arbejdsskader og sygdomme.


Godt arbejde design kan også føre til produktivitetsforbedringer og forretnings bæredygtighed ved:

 • At give organisationer mulighed for at tilpasse sig skiftende forretningsbehov og strømline arbejdsprocesserne ved at reducere udgifter til spild, træning og overvågning
 • forbedre mulighederne for kreativitet og innovation for at løse produktionsproblemer, reducere fejl og forbedre service og produktkvalitet, og
 • bedre udnytte arbejdstagernes færdigheder, hvilket resulterer i mere engageret og motiveret personale, der er villig til at bidrage med større indsats.


HVAD Principperne
Hvad skal overvejes af dem med designansvar?


Princip 4:

Godt design af arbejdsmiljøet omhandler fysiske, biologiske og psykosociale egenskaber ved arbejde sammen med de involverede persons behov og evner


Godt design af arbejdsmiljøet adresserer de forskellige farer forbundet med arbejde f.eks. kemiske, biologiske og farlige manuelle opgaver og aspekter af arbejde, der kan påvirke mental sundhed.


Arbejdsegenskaber bør systematisk overvejes, når arbejdet er designet, omdesignet eller risikoen og risici vurderes.


Disse arbejdskarakteristika bør overvejes i kombination, og en karakteristik bør ikke betragtes isoleret.


Godt design af arbejdsmiljøet skaber job og opgaver, der rummer medarbejdernes evner og sårbarhed, så vidt det er rimeligt muligt.


Fare og risici forbundet med opgaver identificeres og styres under gode arbejdsdesignprocesser, og de bør overvejes i kombination med alle farer og risici på arbejdspladsen. Dette fremhæver, at det er den kombination, der er vigtig for et godt arbejde design.


Arbejdstagere kan også udsættes for en række forskellige farer fra en enkelt opgave. For eksempel er udbening af kød en fælles opgave på et slagteri. Denne opgave har en række potentielle farer og risici, der skal styres, f.eks. fysisk, kemisk, biologisk, biomekanisk og psykosocial.


Godt design af arbejdsmiljøet betyder de farer og risici, der opstår som følge af denne opgave, betragtes både individuelt og kollektivt for at sikre, at de bedste kontrolløsninger identificeres og anvendes.


Godt design af arbejdsmiljøet kan forhindre utilsigtede konsekvenser, som måtte opstå, hvis kontrolforanstaltninger gennemføres isoleret. For eksempel kan automatisering af en proces forbedre produktionshastigheden og reducere fysiske skader, men øge risikoen for høretab, hvis effektive støjkontrolforanstaltninger ikke overvejes.


Arbejdstagere har forskellige behov og evner; design af godt arbejdsmiljø tager disse i betragtning. Dette omfatter design for at imødekomme dem i betragtning af det normale spektrum af menneskets kognitive, biomekaniske og psykologiske egenskaber af arbejdet.


Princip 5:

Godt design af arbejdsmiljø tager hensyn til forretningsbehov og arbejdsmiljø.


Godt design af arbejdsmiljøet er "egnet til formål" og bør afspejle organisationens behov, herunder ejere, ledere, arbejdere og kunder.


Hver arbejdsplads er anderledes, så tilgange skal være specifikke. Det, der er godt for en situation, kan ikke antages at være godt for en anden, så standardløsninger passer ikke altid til enhver situation.


Arbejdsmiljøet er bredt og omfatter:

 • de fysiske strukturer, anlæg og teknologi,
 • arbejdsplanlægning, organisationsdesign og kultur,
 • personalesystemer, arbejdsmiljø og sikkerhedsprocesser og
 • informations- / kontrolsystemer.


Virksomhedens organisationsstruktur og kultur, beslutningsprocesser, arbejdsmiljø og hvordan ressourcer og mennesker tildeles arbejdet, vil direkte og indirekte påvirke designet af arbejdsmiljøet og hvor godt og sikkert arbejdet bliver udført.


Arbejdsmiljøet omfatter de fysiske strukturer, anlæg og teknologi. Planlægning for flytninger, renoveringer eller ved introduktion af nye ingeniørsystemer er ideelle muligheder for virksomhederne til at forbedre deres design af arbejdsmiljø og undgå forudseelige risici.


Disse er blandt de mest almindelige arbejdsskift, en virksomhed forpligter sig til, men et godt design under disse processer er ofte ret dårligt implementeret. Et effektivt design efter de processer, der er beskrevet i denne artikel, kan give betydelige forretningsmæssige fordele.


Godt design af arbejdsmiljøet er mest effektivt, når det henviser de specifikke forretningsbehov på den enkelte arbejdsplads. Typisk designløsninger vil variere mellem små og store virksomheder.


Alle virksomheder skal imidlertid eliminere eller minimere deres arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige risici, så vidt det er rimeligt muligt. De specifikke strategier og kontroller vil variere afhængigt af omstændighederne.


Princip 6:

Godt design af arbejdsmiljøet anvendes langs hele forsyningskæden og på tværs af den operationelle cyklus.


Godt design af arbejdsmiljøet bør anvendes langs forsyningskæden i design, fremstilling, distribution, brug og bortskaffelse af varer og levering af tjenesteydelser.


Godt design af arbejdsmiljøet er relevant i alle faser af den operationelle cyklus, fra opstart, rutineoperationer, vedligeholdelse, nedskæring og ophør af forretningsaktiviteter.


Nye initiativer, teknologier og forandringer i organisationer har konsekvenser for arbejdsmiljøet.


Virksomheder i forsyningskæden kan have betydelig indflydelse på deres forsyningskædepartners arbejdsmiljø og sikkerhed gennem den måde, hvorpå de designer deres arbejde.


Virksomheder kan skabe risici, og de skal derfor være aktive i at arbejde med deres forsyningskæder og netværk for at løse arbejdsmiljø og sikkerhedsproblemer og dele praktiske løsninger til for eksempel fælles design og fremstillingsproblemer.


Der kan skabes sundheds- og sikkerhedsrisici på ethvert tidspunkt langs forsyningskæden, f.eks. lastning og losning, der forårsager tidstryk for transportvirksomheden.


Der kan også være en gennemstrømnings effekt, hvor sundheden og sikkerheden og virksomheden "omkostninger" ved dårlig design, kan sendes ned i forsyningskæden. Disse kan forhindres, hvis virksomheder arbejder sammen med deres forsyningskædepartnere for at forstå, hvordan kontraktmæssige arrangementer påvirker sundhed og sikkerhed.


Indkøbs- og kontraktansvarlige kan også have en positiv indflydelse på deres egen organisation, og andre arbejder sundhed og sikkerhed i hele forsyningskæden ved det gode design af kontrakter.


Ved udformning af kontraktlige arrangementer kan virksomheder overveje måder at understøtte de gode sikkerhedsresultater ved at:

 • indføre klare sikkerheds- og sundhedsforventninger for deres forsyningskædepartnere, f.eks. ved brug af adfærdskodekser eller kvalitetsstandarder
 • gennemføre inspektioner, overvågning og omfattende revision af leverandørkæderne for at kontrollere overholdelse af disse koder og standarder
 • at opbygge deres egne indkøbspersoners evne til at forstå konsekvenserne af kontraktlige arrangementer på deres leverandører, og
 • rådføre sig med deres forsyningskædepartnere om udformningen af ​​gode arbejdsformer.


Design af produkter vil kraftigt påvirke både sundhed og sikkerhed og virksomhedernes produktivitet gennem hele deres cyklus. På hvert trin er der muligheder for at eliminere eller minimere risici gennem godt design af arbejdsmiljøet.


Principperne er også relevante på alle stadier af forretningscyklus. Nogle af disse stadier frembyder særlig alvorlige og komplekse arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer, som f.eks. under den hurtige ekspandering eller fusion af virksomhederne. Systematisk anvendelse af design af det gode arbejdsmiljø kan i disse tider opnå positive arbejdsmiljø og sikkerhedsresultater.
Ny teknologi er ofte en vigtig drivkraft for ændring i arbejdsmiljøet. Det har potentialet til at forbedre kvaliteten af arbejdstageres output, effektivitet og sikkerhed, men indførelsen af ny teknologi kan også introducere nye farer og uforudsete risici. Godt design af arbejdsmiljøet vurderer virkningen af de nye initiativer og teknologier, før de indføres på arbejdspladsen og overvåger deres indflydelse over tid.


HVORDAN Principperne


Princip 7:

Engagere beslutningstagere og ledere


Design af arbejdsmiljø er mest effektivt, når der er et højt synligt engagement, praktisk støtte og engagement fra beslutningstagere.


Demonstration af de langsigtede fordele ved at investere i et godt arbejde design hjælper med at involvere beslutningstagere og ledere.


Praktisk support til godt arbejde design omfatter tildeling af passende tid og ressourcer til at gennemføre effektive arbejdsdesign eller redesign processer.


Ledere kan støtte design af godt arbejdsmiljø ved at sikre, at procedure er passende inkluderet eller anvendt, for eksempel i:

 • centrale organisatoriske politikker og procedurer
 • Forslag til ændring af arbejdspladsen eller design
 • Ledernes ansvar og som nøgleindikatorer
 • Business Management Systems og revisionsrapporter
 • organisatorisk kommunikation som et stående emne på ledelsesmøder, og
 • Tilvejebringelse af tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer.


Design af godt arbejdsmiljø, især for komplekse problemer vil kræve tilstrækkelig tid og ressourcer til at overveje og på passende vis styre organisatoriske og / eller teknologiske forandringer. Ligesom forskning viser at ledernes engagement i planlægningen hjælper med at sikre bedre resultater.


Ledere og arbejdsmiljørådgivere kan hjælpe denne proces ved at give deres øverste ledelse passende og rettidig information. Dette kan f.eks. omfatte:

 • Identificere muligheder, som understøtter både forretningsmæssige resultater og arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige mål
 • vurdere risiciene og give kort og langsigtet costbenefitanalyse af de anbefalede kontroller til at håndtere disse risici, og
 • Identificere hvilke beslutninger der skal tages, hvornår og af hvem til effektivt at designe og gennemføre de aftalte ændringer.Princip 8:

Aktivt involvere de mennesker, der udfører arbejdet, herunder dem i forsyningskæden og netværk


Personer, der driver en virksomhed eller virksomhed, skal konsultere deres arbejdstagere og andre, der sandsynligvis vil blive berørt af arbejde i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.


Interessenter i forsyningskæden bør konsulteres, da de har ekspertise om arbejdet og kan bidrage til at forbedre designet af arbejdsmiljøet.


Møder bør fremme udveksling af relevant information og give arbejdstagerne mulighed for at udtrykke deres synspunkter, rejse spørgsmål og bidrage til beslutningstagning, hvor det er muligt.


Effektiv høring og samarbejde af alle involverede i åbne kommunikationslinjer vil i sidste ende give de bedste resultater. Rådgivning med dem, der udfører arbejdet, giver ikke bare god forstand, det er påkrævet i henhold til arbejdsmiljølovene.


Arbejdere har stort kendskab til deres eget arbejde og har ofte forslag til, hvordan man løser et bestemt problem. At diskutere design af arbejdsmiljøet med dem vil bidrage til at fremme deres ejerskab af ændringerne.


Virksomheder, der opererer som en del af en forsyningskæde, bør overveje, om design af arbejdsmiljøet kan have en negativ indvirkning på virksomheder der leveres varer til.


Forsyningskædens partnere vil ofte have løsninger på logistikproblemer, som kan gavne alle parter.


Princip 9:

Identificer farer, vurder og kontroller risici, og søg løbende forbedringer


En systematisk risikostyringsmetode bør anvendes på alle arbejdspladser.


Design af godt arbejdmiljø er en del af forretningsprocesserne og ikke en engangshændelse.


Bæredygtighed på lang sigt kræver, at design eller redesign løbende overvåges og tilpasses for at tilpasse sig ændringer på arbejdspladsen, således at feedback og ny information bruges til at forbedre design.


Godt arbejde design bør systematisk anvende risikostyringsmetoden til farerne og risici på arbejdspladsen. Se evt. princip 4


Design af godt arbejdesmiljø vil typisk indebære løbende drøftelser med alle interessenter for at fortsætte tilpasning af mulighederne. Hvert trin i design af den gode arbejdsdsmiljø skal have beslutningspunkter for gennemgang af muligheder og konsultere yderligere, hvis disse ikke er acceptable. Dette giver mulighed for fleksibilitet til hurtigt at reagere på uventede og ugunstige resultater.


Kontinuerlige forbedringer inden for arbejdsmiljø og sikkerhed kan delvis opnås, hvis de gode principper anvendes ved opstart af virksomheden, og når der er overvejet store organisatoriske ændringer.
For at være mest effektive bør overvejelser om sundheds- og sikkerhedsspørgsmål integreres i normal forretningsrisikostyring.


Princip 10:

Lær af eksperter og erfaring


Fortsat forbedring af design af det gode arbejdsmiljø og dermed arbejde sundhed og sikkerhed kræver løbende samarbejde mellem de forskellige eksperter involveret i designprocessen.


Forskellige personer med specifikke færdigheder og ekspertise skal muligvis konsulteres i designfasen for at udfylde eventuelle mangler i viden. Det er vigtigt at anerkende styrken og begrænsningerne af en enkelt ekspert's viden.


Nærved-hændelser, skader og sygdomme er vigtige kilder til information om dårlig design.


De fleste processer vil kræve samarbejde og samarbejde mellem interne og nogle gange eksterne eksperter. Intern rådgivning kan søges hos arbejdstagere, ledere, teknisk support og reparatører, ingeniører, arbejdsmiljørådgivere og andre medarbejdere.


Afhængigt af problemet kan eksterne eksperter være påkrævet, såsom arkitekter, ingeniører, ergonomer og psykologer.


For komplekse og højrisikoprojekter bør en kernegruppe af de samme personer forblive involveret i både design- og implementeringsfaserne med andre eksperter som deltager efter behov.
Typen af ekspert vil altid afhænge af omstændighederne. Ved vurderingen af ekspertens egnethed overvejes deres kvalifikationer, færdigheder, relevant viden, teknisk ekspertise, industriel erfaring, omdømme, kommunikationsevner og medlemskab af faglige sammenslutninger.


Beslutningen om at designe eller ombygge arbejdsmiljøet skal baseres på forsvarlige beviser. Typisk vil disse beviser komme fra mange kilder, såsom både proaktive og reaktive indikatorer, information om en ny teknologi eller forretningsbeslutningerne at nedskære, udvide eller omstrukturere eller for at opfylde kravene i leverandørkædepartnere.


Proaktive og reaktive indikatorer kan også bruges til at overvåge effektiviteten.


Design af det gode arbejdsmiljøet giver god omtale og kan betale sig. Der er mange metoder man kan bruge, f.eks. at blive arbejdsmiljøcertificeret. Husk der kommer en ny arbejdsmiljøcertificering her i efteråret 2017 som afløser OSHA 18001. Den nye kommer til at hedde ISO 45001

koordinering